Kindle 越狱支持一览:检查 Kindle 设备能否越狱

new3周前发布 voidke
18 0 0

本文提供了 Kindle 的越狱支持一览表,你可以根据此信息检查你的 Kindle 设备能否越狱。

注意,下表中左边的 Kindle 设备型号和右边的固件版本号并非一一对应关系,请先确认你的 Kindle 设备型号列在“设备型号”中,然后确认你的 Kindle 设备当前固件版本号是列在“固件版本”(范围)中,如果两者同时满足条件,即可查看后面相应的详细越狱步骤。

Kindle 越狱支持一览:检查 Kindle 设备能否越狱
Kindle 越狱支持一览
适用设备型号 适用固件版本 详细越狱方法
全系列 Kindle 设备 <= 5.16.2.1.1 利用了 Kindle 系统中系统调用漏洞实现越狱。


详细越狱步骤

Kindle 10(K10,第10代)
Kindle 8(K8,第8代)
Kindle Oasis 3(KO3,第10代)
Kindle Oasis 2(KO2,第9代)
Kindle Oasis 1(KO1,第8代)
Kindle Paperwhite 5(KPW5,第10代)
Kindle Paperwhite 4(KPW4,第10代)
Kindle Paperwhite 3(KPW3,第7代)
5.14.2
5.14.1
5.14.1.1(仅 KPW5)
5.13.7
5.13.6
5.13.5
5.13.4
利用了 Kindle 系统中隐藏的演示模式的漏洞实现越狱。


详细越狱步骤

Kindle Voyage(KV,第7代) 5.13.6
5.13.5
5.13.4
Kindle Paperwhite 2(KPW2,第6代)
Kindle 7(K7,第7代)
5.12.2.2
Kindle Oasis 3(KO3,第10代)
Kindle Oasis 2(KO2,第9代)
Kindle Oasis 1(KO1,第8代)
Kindle Voyage(KV,第7代)
Kindle Paperwhite 4(KPW4,第10代)
Kindle Paperwhite 3(KPW3,第7代)
Kindle Paperwhite 2(KPW2,第6代)
Kindle 10(K10,第10代)
Kindle 8(K8,第8代)
Kindle 7(K7,第7代)
5.13.3
5.13.2
5.13.1
5.12.5
5.12.4
5.12.3
5.12.2.1.1
5.12.2.1
5.12.2
5.12.1.1
5.12.1
5.11.2
5.11.1.1
5.11.1
5.10.3
利用 Kindle 系统内置网页浏览器解析 JPEG XR 时出现的缓冲区溢出实现越狱。


详细越狱步骤

Kindle Oasis 2(KO2,第9代) 5.9.0.5.1
5.9.0.6
利用安装与 Kindle 当前固件版本号相对应的特制固件并在此基础上实现越狱。


特制固件下载
详细越狱步骤

Kindle Oasis 1(KO1,第8代) 5.7.4 ~ 5.8.7
Kindle Voyage(KV,第7代) 5.5.0 ~ 5.8.7
Kindle Paperwhite 4(KPW4,第10代) 5.10.0.1
5.10.0.2
5.10.1.3
Kindle Paperwhite 3(KPW3,第7代) 5.7.4 ~ 5.8.7
5.8.9.0.1
5.9.6.1
Kindle Paperwhite 2(KPW2,第6代) 5.4.3.2 ~ 5.8.7
Kindle 10(K10,第10代) 5.11.0
Kindle 8(K8,第8代) 5.8.0 ~ 5.8.7
Kindle 7(K7,第7代) 5.6.0 ~ 5.8.7
Kindle Voyage(KV,第7代)
Kindle Paperwhite 3(KPW3,第7代)
Kindle Paperwhite 2(KPW2,第6代)
Kindle 7(K7,第7代)
<= 5.6.5 详细越狱步骤
Kindle Paperwhite 2 (KPW2)
Kindle Paperwhite 1 (KPW1)
Kindle 5 (K5)
5.0.x ~ 5.4.4.2 详细越狱步骤
Kindle Paperwhite 2 (KPW2) <= 5.4.5.1 详细越狱步骤
Kindle Paperwhite 1 (KPW1) 所有版本 详细越狱步骤

如果你的 Kindle 已经成功越狱,可以参考如下文章安装实用的插件:

© 版权声明

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...